Arbetssätt


Vårt Samverkansteam har som arbetsuppgift att vägleda och stötta dig individuellt till studier eller arbete. Vägen dit ser olika ut för alla eftersom vi anpassar arbetet efter dina behov, men första steget är alltid en kartläggning då vi tillsammans tittar på vad just du behöver hjälp med för att komma vidare. Vissa kan snart börja med en arbetsträning ute på en arbetsplats medan andra kanske behöver en kontakt med vården eller kanske pröva någon aktivitet för att man skall få rätt förutsättningar.Vilka är vi?

När du kommer till oss som deltagare har din handläggare/remittent skickat en remiss till oss för att vi ska försöka hjälpa dig vidare i din rehabilitering. Du får en tid för ett första möte med en av våra rehabvägledare där du får information om vad det innebär att vara deltagare hos oss.

Vi börjar alltid med en kartläggning där ett hälsosamtal ingår. Kartläggningen gör vi för att få en helhetsbild av vilka kontakter du har med myndigheter, kommun och vård och för att vi tillsammans ska kunna göra en bra planering för hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Utifrån hur din plan ser ut kan du ta del av olika aktiviteter och insatser för att stärka dig och göra dig redo för en arbetsträning.

Alla våra deltagare går ut i en arbetsträning där man får vara på en arbetsplats och pröva vad man klarar av. Din rehabvägledare hjälper dig att utifrån dina behov och förutsättningar hitta en bra arbetsplats med meningsfulla arbetsuppgifter, och har hela tiden kontakt med både dig, arbetsgivaren och den handledare du har på arbetsplatsen för att följa upp hur det går för dig.

Din rehabvägledare har också tät kontakt med den handläggare som skickade in remissen till oss, och finns med som stöd i de kontakter du behöver ha som rör din arbetslivsinriktade rehabilitering.

På Samordningsförbundet arbetar vi i team, vilket gör att du kan komma att träffa andra personer än enbart din rehabvägledare. Hos oss arbetar en arbetsterapeut, en kurator, en företagsansvarig arbetsförmedlare och en hälsoutvecklare som du vid behov kan komma att träffa.

Vårt mål är att hjälpa dig att nå en egen försörjning via arbete eller studier. Ibland kan det innebära att vi är med dig hela vägen eller att vi exempelvis samarbetar med Arbetsförmedlingen om du behöver ta del av deras resurser. Det är också viktigt för oss att arbeta för att du ska få en bättre livssituation. Det finns ingen egentlig tidsgräns för hur länge du kan vara inskriven hos oss utan beroende på hur din rehabilitering går så är det något vi planerar ihop tillsammans med den handläggare som skrev din remiss.
Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten är bra på att exempelvis kartlägga aktiviteter i det dagliga livet, bland annat hur man skall skapa bra dagliga rutiner. Det kan handla om allt från att titta på rutiner kring kost, till områden som hygien, sömn, motion, hushållssysslor, tal, kollektiva färdmedel, fritidsaktiviteter, kognitiva färdigheter och social interaktion. Arbetsterapeuten hjälper till att hitta strategier för att du skall bli bättre rustad att klara att hantera svårigheter i vardagen och att hitta rutiner som fungerar på lång sikt och som ger dig en bättre möjlighet att klara exempelvis en arbetsträning.Hälsoutvecklare

Hälsoutvecklaren ansvarar för det hälsofrämjande arbetet. Bland annat får alla deltagare ett individuellt hälsosamtal där man talar kring hälsa och tittar på vilka små förändringar som man kan göra själv i sin vardag för att nå en bättre hälsa. Om man behöver arbeta med något särskilt område som kost, motion eller sömn, kan man precis som med arbetsterapeuten få individuella samtal och planering tillsammans med hälsoutvecklaren.Kognitiv Beteendeterapeut

Den kognitiva beteendeterapin kan hjälpa dig att hitta strategier för att förbättra ditt psykiska mående. Inom KBT tränar vi på att använda nya beteenden och förändra tankemönster för att må bättre på lång sikt. KBT-samtal fungerar bra vid till exempel sömnproblem, ångest, stress och depressioner och utgår alltid från dina individuella behov och den situation du befinner dig i.Vi frågar om våld

Deltagare som är inskrivna hos oss får redan vid början svara på frågor om erfarenhet om våld och våldsutsatthet. Detta görs rutinmässigt för alla för att vi på ett bättre sätt skall kunna vägleda till rätt stöd och hjälp för den som är utsatt och även den som utsätter andra för våld. Har du erfarenhet av våld kan vi stötta dig till professionell hjälp som finns tillgänglig i just din kommun.