Tillsammans skapar vi möjligheter


Aktiviteter - Samverkansteamet

Samverkansteamet består av rehabvägledare, arbetsförmedlare, arbetsterapeut, hälsoutvecklare samt psykolog som arbetar í alla fem kommuner med deltagare som är i behov av samordnade insatser för att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. Med samlad kompetens och individuella insatser lägger vi upp en rehabiliteringsplan som ger deltagaren en ökad möjlighet att komma tillbaka till egen försörjning via arbete eller studier och för att nå en hållbar lösning och en förbättrad livssituation.

Vi erbjuder bland annat:
• Individuellt stöd under den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen
• Motivationshöjande och vägledande insatser
• Stöd i kontakter med myndigheter, vård och andra aktörer
• Stöd i kontakter med arbetsgivare
• Möjlighet till arbetsträning/praktik
• Ett team med bred kompetens från olika myndigheter som arbetar tillsammans för att finna lösningar till individuella behov
• Gruppverksamhet med olika teman
• Ge möjlighet till insatser som ökar förmågan till förvärvsarbete och/eller studier
• Fokus på insatser för att förbättra och bibehålla god fysisk och psykisk hälsa

Målgruppen:
• 18-64 år där unga prioriteras mellan 18-29 år
• Behov av samordnat stöd/insatser i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen
• Har kontakt/eller har behov av kontakt med flera myndigheter
• Fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov
• Vi arbetar främst med personer som saknar anställning i botten. För mer information kring det, kontakta någon av oss.


Samverkansteamet har till sin hjälp kommunvisa handläggarteam. I dessa team ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Primärvården och Öppen psykiatriska mottagningen som med samlad kompetens och erfarenhet arbetar mot gemensamma mål.

Respondere/Convinere
Under perioden 2019-04-01 till 2022-03-31 är Älv & Kust beviljade ESF medel för projekt Respondere med delprojekt Convinere. Detta projekt riktar sig till individer mellan 16-29 år som har aktivitetsersättning, fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning eller på annat sätt tillhör målgruppen unga vuxna med stort behov av anpassat stöd. Under hela denna projektperiod kommer Samverkansteamet arbeta med projektets deltagare och har också förstärk personalstyrkan med medel från ESF.


GENOMLYSNING OCH KONSULTATIVT STÖD
- Vi erbjuder också genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss och blanketter för remiss samt Genomlysning/konsultativt stöd finns under dokument.


« Tillbaka