Tillsammans skapar vi möjligheter


KungälvAKTIV

AKTIV är en insats som syftar till att få medborgare att bli mer fysiskt aktiva och är en friskfrämjande aktivitet som finns inom ramen för vårt förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. AKTIV är till för dig som har ett behov av en "för-rehabiliterande" insats för att främja eller bibehålla god hälsa.

Vi erbjuder medborgare att träffa en fysioterapeut/personlig tränare för att få ett eget träningsprogram. Därefter får man hjälp och stöd i att träna på Friskis & Svettis, under 6 veckor, 2 gånger per vecka utan kostnad.

AKTIV är öppet för personer i 16-64 års ålder där extra stöd krävs för att bli mer fysiskt aktiv. Du kan till exempel vara med i AKTIV för att stärka din arbetsförmåga, förebygga eller förkorta din tid i sjukskrivning och få en hälsosam rutin i vardagen. Genom att delta i AKTIV ökar motivation och förmåga att fortsätta din planering för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden igen.

För anmälan, se informationsblad.

Dokument: Informationsblad AKTIVSIA - skapande inspirerande aktivitet

Nu pågår planering inför uppstart av SIA för hösten 2020. Vill du veta mer, kontakta Katarina Broander. Hennes kontaktuppgifter finns under fliken kontakta oss.

SIA (tidigare KUR - kulturunderstödd rehabilitering) erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en för-rehabiliterande aktivitet. Målgruppen är personer 18-65 år där unga mellan 18-29 år har förtur, med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA är ett program som löper under 10 veckor med aktivitet 2 gånger per vecka där bland annat eget skapande, musik/sång, teater/drama, dans/rörelse kan ingå.Genomlysning som konsultativt stöd

Vi erbjuder genomlysningar/konsultativt stöd till våra samverkansparter.

Genomlysning som ett konsultativt stöd innebär att en handläggare kan skicka frågeställningar till Samverkansteamet och dess handläggarteam för stöd i komplexa ärenden. Den remitterande handläggaren är med på ett möte och träffar hela teamet som kan stötta med kunskap och erfarenhet kring hanteringen av frågeställningen. Fokus är att finna möjligheter och stöd som gör handläggaren bättre rustad i sitt fortsatta arbete med ärendet.

Mer information under "Våra områden - Gemensamt".Samverkansteamet

I Kungälv finns vårt Samverkansteam som är en individinriktad insats för deltagare som behöver mycket stöd och stöttning för att kunna återgå i arbete eller studier. Eftersom vi arbetar kommunövergripande med Samverkansteamet i alla våra kommuner finns det mer att läsa om detta under "Våra områden-Gemensamt". Här får du all information och kontaktuppgifter till oss som arbetar för att stödja samverkan i Kungälv.Framsteget

Framsteget är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna i åldrarna 16-29 år och som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier. Framsteget är en ordinarie insats som drivs av Kungälvs kommun där Samordningsförbundet är med som samverkanspart.

Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då det är en samlokaliserad verksamhet med kommun och Arbetsförmedlingen där samordningsförbundet och dess medlemmar också är representerande. Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om Framsteget? Kontakta Marie Pihl, Verksamhetsledare, på telefon 0722-47 90 25 eller via e-post: marie.pihl@kungalv.se.